Booklet Library

CHE Be Magazine
Alex Zamoshkin, Boris Modylevsky, Boris Rozenberg, Denis Kopylenko, Dmitry Vilkin, Dotan Goor-Arye, Itay Amzaleg, Kira Kletsky, Leonid Natapov, Michael Ivnitsky, Natasha Oust, Rustam Bayramov

30p, 12.8 x 20.2, b/w, glue bound, softcover
Holon, Israel: Che Be Magazine, 2012
Contributed by CBM.